Профил

Во рамките на Општина Илинден основано е и активно работи ЈКП ИЛИНДЕН, н.Илинден.

Претпријатието е основано со Oдлука на Советот на Општина Илинден од 17.04.1998 година.

Дејности

Комунален цврст отпад, Јавна чистота, Паркови и зеленило, Уредување и одржување паркови, Општински патишта, Улично осветлување, Спортски објекти, Гробишта, Оџачарски услуги,...

Организација

Административна служба: Одделение за општо правни работи и човечки ресурси, Одделение за јавни набавки, Одделение за финансии;

Стручна служба: Одделение за собирање, транспортирање и депонирање на отпад, Одделение за јавна хигиена, Одделение за стопанисување со спортски објекти.

Спортски објекти

Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден - Скопје, стопанисува со спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден (управување, одржување и изнајмување објекти).