ЈКП Илинден - н.Илинден

Во рамките на Општина Илинден основано е и активно работи ЈКП ИЛИНДЕН, н.Илинден. Претпријатието е основано со Oдлука на Советот на Општина Илинден од 17.04.1998 година.