Закони за јавните претпријатија

и комуналните дејности