Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење :

  • Александар Грамбозов, претседател
  • Стефан Младеновски, заменик претседател
  • Македонка Здравковска, член
  • Фросина Јовановска, член
  • Тамара Ристевска, член