Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење :

  • Благоја Митровски, претседател
  • Светлана Слезенковска, заменик претседател
  • Виктор Гочевски, член
  • Верче Мицевска, член
  • Игор Милошевски, член