Управен одбор

  • Ацо Пешевски, претседател
  • Игор Цветановски, заменик претседател
  • Тројан Симоновски, член
  • Анкица Петрушевска, член
  • Маја Здравковска , член
  • Соња Чекаловиќ, член
  • Стефанија Шишковска, член