Јавна хигиена

Одржувањето на јавната хигиена се состои од машинско и рачно метење и миење на улиците, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти(околу спортско рекреативните објекти, јавни површини околу детски игралишта, пешачки патеки и паркинзи, како и зимско одржување на улици и јавни површини кое опфаќа чистење на снег и машинско посипување со сол и ризла.