Јавно осветлување

Одржувањето на јавно осветлување, електрични уреди на објекти и механизација се одвиваа во три основни насоки. И тоа: поставување и одржување на електично осветлување на јавните површини, плоштади и сообраќајници на територијата на Општина Илинден, одржување на електричните уреди и инсталацијата на објектите на претпријатието и инсталација на моторните возила и градежни машини во сопственост на ЈКП ,,Илинден".