Дејности во ЈКП Илинден

  • Управување со комунален цврст отпад од домаќинствата и индустријата;
  • Одржување јавна чистота;
  • Уредување и одржување паркови и други озеленети површини;
  • Уредување и одржување улици, сообраќајници и пешачки патеки;
  • Одржување и изградба на улично осветлување;
  • Оџачарски услуги;
  • Управување и одржување на гробишта;
  • Одржување и заштита на општински патишта и улици;
  • Стопанисување со спортските објекти.

www.trustytime88.com