Ц Е Н О В Н И К за комунални услуги – собирање и транспортирање на комунален цврст отпад

(Цените се без вкалкулиран Данок на додадена вредност)

Домаќинства

Цените опфаќаат услуга собирање и транспортирање на комунален отпад еднаш неделно од сад за отпад со капацитет од 120 л.
 • Собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од домаќинства на територија на општина Илинден

  221,00 ден/месечен износ

Правни субјекти

Цените опфаќаат услуга собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од сад за отпад четири пати во текот на месецот
 • I категорија Субјекти кои вршат мали услужни дејности (фризерници, часовничари и сл.), мали услужни бироа (адвокатски, нотарски, книговодствени и сл.услуги), трафики, киосци и најмали колонијални дуќани кои создаваат мали количини отпад

  200,00 ден/месечно

 • II категорија Просторно поголеми објекти од оние од I категорија, кои создаваат поголема количина на отпад

  250,00 ден/месечно

 • III категорија Сервиси и средно големи колонијални дуќани

  300,00 ден/месечно

 • IV категорија Поголеми објекти кои вршат услужни и трговски дејности

  350,00 ден/месечно

 • V категорија Објекти за услужни и трговски дејности кои создаваат големи количини на отпад

  399,00 ден/месечно

Правни субјекти

Цените опфаќаат услуга подигнување на поставени контејнери од деловните објекти (седишта) на правните субјекти
 • Контејнер со капацитет од 1.1 м3

  650,00ден/едно подигнување

 • Контејнер со капацитет од 5.5 м3

  2210,00ден/едно подигнување