Ц Е Н О В Н И К за услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води и отстранување на муљ

(Цените се без вкалкулиран Данок на додадена вредност)

Септички јами

Услуги за празнење на септички јами
 • Чистење на непречистени отпадни и фекални води од септички јами од физички лица

  240,00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  600,00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  1.200,00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 9 м. длабочина од правни субјекти

  1.800,00 ден./м3

Септички јами

Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл.
 • Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  1.200,00 ден/месечно

 • Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  1.800,00 ден/месечно

 • Пробивање на канализациона мрежа на правни субјекти со цистерна под притисок

  3.900,00 ден/ по раб. час

Рачно чистење

Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл.
 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  600,00 ден/раб. час по работник

 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  1.200,00 ден/раб. час по работник

 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 9 м. длабочина од правни субјекти

  1.800,00 ден/раб. час по работник

tag heuer carrera day date replica Tag Heuer Carrera Grand Carrera Replica Tag Heuer Aquaracer 500M Replica Patek Philippe Replica Watches replica breitling watches