Ц Е Н О В Н И К за услуги за празнење на септички јами, црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води и отстранување на муљ

(Цените се без вкалкулиран Данок на додадена вредност)

Септички јами

Услуги за празнење на септички јами
 • Чистење на непречистени отпадни и фекални води од септички јами од физички лица

  150.00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  400.00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  800.00 ден./м3

 • Црпење и отстранување на непречистени отпадни и фекални води од септички јами до 9 м. длабочина од правни субјекти

  1200.00 ден./м3

Септички јами

Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл.
 • Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  800,00 ден/месечно

 • Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  1200,00 ден/месечно

 • Пробивање на канализациона мрежа на правни субјекти со цистерна под притисок

  3900,00 ден/ по раб. час

Рачно чистење

Чистење и отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл.
 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 3 м. длабочина од правни субјекти

  400,00 ден/раб. час по работник

 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 6 м. длабочина од правни субјекти

  800,00 ден/раб. час по работник

 • Ангажирање работници за рачно чистење септички јами, отстранување на густа фракција, талог, муљ и сл. од септички јами до 9 м. длабочина од правни субјекти

  1200,00 ден/раб. час по работник