ЈКП „Илинден“ и Општина Илинден се вклучени во регионалниот проект „Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“ кој се спроведува од страна на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) и Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).  Во рамките на Проектот, ЈКП „Илинден“, во соработка со Општина Илинден, на територијата на Општина Илинден определи соодветни локации за поставување на контејнери за селектирање на отпадот од стаклената амбалажа. За таа цел, во соработка со компанијата „ПАКОМАК“ се добиени и на соодветните локации се поставени 18 нови специјални контејнери во зелена боја со натпис „СТАКЛО“. Во овие контејнери граѓаните ќе можат селективно да го одложуваат отпадот од амбалажно стакло со што повеќекратно ?е придонесат во заштитата на животната средина. best clocks

Ги известуваме граѓаните на Општина Илинден дека Јавното Комунално Претпријатие Илинден врши преземање на кабаст отпад ( мебел, електрични апарати за домаќинство и електронски апарати ). Граѓаните кои имаат кабаст отпад за отстранување, оваа услуга можат да ја побараат во Јавното комунално претпријатие Илинден и на телефонскиот број 02 / 2572 - 671, секој работен ден од 07:30 - 15:30 часот. Кабастиот отпад ќе биде подигнат на лице место а услугата ќе се наплаќа согласно ценовникот на ЈКП Илинден, во зависност од количината на отпадот.

ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА!!!

Почитувани,

Ве известуваме дека корисниците на ЈКП “Илинден“, н.Илинден, кои користат електронско банкарство во своите матични банки, сметките за собирање и транспортирање на комунален отпад можат да ги платат електронски. Упатството за електронско плаќање на сметки можете да го погледнете на следниот линк:

Упатство за електронско плаќање на сметки.

Со почит,

ЈКП „Илинден“, н.Илинден.

Профил

Во рамките на Општина Илинден основано е и активно работи ЈКП ИЛИНДЕН, н.Илинден.

Претпријатието е основано со Oдлука на Советот на Општина Илинден од 17.04.1998 година.

Дејности

Комунален цврст отпад, јавна чистота, Паркови и зеленило, Уредување и одржување паркови, Општински патишта, Улично осветлување, Спортски објекти, Гробишта, Оџачарски услуги,...

Организација

Административна служба: Одделение за општо правни работи и човечки ресурси, Одделение за јавни набавки, Одделение за финансии;

Стручна служба: Одделение за собирање, транспортирање и депонирање на отпад, Одделение за јавна хигиена, Одделение за стопанисување со спортски објекти.

Спортски објекти

Јавното комунално претпријатие „Илинден“ од н.Илинден - Скопје, стопанисува со спортските објекти на подрачјето на Општина Илинден (управување, одржување и изнајмување објекти).